104 photos

Women's V8 Trophy PresentationWomen's 2V8 Trophy PresentationWomen's V4 Trophy PresentationMen's Team with Cup3V83V83V83V83V83V8Women warming up4V8Women RowersWarm UpsWarm Ups4V84V83V83V83V8